Definition of AmaKhonjwayo. Meaning of AmaKhonjwayo. Synonyms of AmaKhonjwayo

Here you will find one or more explanations in English for the word AmaKhonjwayo. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word AmaKhonjwayo and, of course, AmaKhonjwayo synonyms and on the right images related to the word AmaKhonjwayo.

Definition of AmaKhonjwayo

No result for AmaKhonjwayo. Showing similar results...

Meaning of AmaKhonjwayo from wikipedia

- (Qwebeda) (Khonjwayo, Chithwayo, Ngcekula, Ndzondela, Hlaka, Ngetu, Phoswa, Silwanyana, Makalanyana, Sikhehlana a Pondo clan) AmaKhonjwayo Isizwe noMnombo...
- amaGqunukhwebe title Inkosi Enkhulu of the amaBhaca (until 1830 called abakwaZelemu) title Inkosi Enkhulu of the amaKhonjwayo (currently ruled by Dumisani Gwadiso)...
- we have AmaBhala, AmaChithwayo, AmaKhonjwayo, AmaHeleni, AmaNgcoya, AmaNyathi, AmaJola From Ndayini we have AmaNdayini From Thahle we have AmaThahle From...
- of the Mpondomise and another became the wife of Chief Gwadiso of the Khonjwayo. Throughout his reign, Sarili struggled against the expanding British...
Loading...