Definition of yujizi. Meaning of yujizi. Synonyms of yujizi

Here you will find one or more explanations in English for the word yujizi. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word yujizi and, of course, yujizi synonyms and on the right images related to the word yujizi.

Definition of yujizi

No result for yujizi. Showing similar results...

Meaning of yujizi from wikipedia

- Qianqiu Han Yipeng as Laotouzi Li Qiang as Taoist Tianmen Li Qishan as Yujizi Li Jingjing as Sang Sanniang Yuan Fang as Yihe Niu Xingli as Lüzhuweng Li...
- Chai Ge as Zheng Zhang Lei as Shi Yang Yaotian as Yuqingzi Guo Qiang as Yujizi Wei Qianxiang as Sun Jiantong Miao Luoyi as Princess Consort Zhang Xueying...
- then fights with Qinghai Yixiao and perishes together with him. Yujizi (玉磯子; 玉矶子; Yùjīzǐ; Juk6-gei1-zi2) is a junior of Tianmen's master. He has been bribed...