Definition of yujizi. Meaning of yujizi. Synonyms of yujizi

Here you will find one or more explanations in English for the word yujizi. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word yujizi and, of course, yujizi synonyms and on the right images related to the word yujizi.

Definition of yujizi

No result for yujizi. Showing similar results...

Meaning of yujizi from wikipedia

- he is betra**** and overthrown by yujizi and others, who have been bribed by zuo lengshan, during the special ****embly on mount song.
- cast: li qishan as yujizi. li jingjing as sang sanniang. yuan fang as yihe. niu xingli as lüzhuweng. li zhonghua as mu gaofeng. xia zongxue as huang
- cast: guo qiang as yujizi. wei qianxiang as sun jiantong. miao luoyi as princess consort. zhang xueying as lao busi. liu shuo as qinghai yixiao