Definition of sarubobo. Meaning of sarubobo. Synonyms of sarubobo

Here you will find one or more explanations in English for the word sarubobo. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word sarubobo and, of course, sarubobo synonyms and on the right images related to the word sarubobo.

Definition of sarubobo

No result for sarubobo. Showing similar results...

Meaning of sarubobo from wikipedia

- see sarubobo (wrestler). a sarubobo (さるぼぼ?) is a ****anese amulet, particularly ****ociated with the town of takayama in gifu prefecture. sarubobos are
- jossuru****a kidd hebio yoneyama kaori haruyamakaori yoneyamap****ion seven sarubobo t-2 masktsubasa kuragaki yonehinode kamen yone michinoku yoneyamakao lee
- college sapporo snow festival sapporo sarin gas attack on the tokyo subway sarubobo sasaguri, ****uoka kazuhiro sasaki sasaki kojirō sasaki mitsuzo sasayama
- translation subarashii chin chin mono kintama no kami aru sore no oto sarubobo iie! ninja ga imasuuuuuuuu hey hey let's go! kenka suru taisetsu na mono